Örgütsel Değişimde Beşeri Sermayenin Rolü

Örgütsel Değişimde Beşeri Sermayenin Rolü

Mustafa H. Paksoy , Dilek B. Özbezek

Özet

Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş sürecinin yaşandığı günümüzde sosyal ve ekonomik değişimlerle birlikte endüstri ilişkileri de önemli değişiklikler göstermektedir. Bu değişim sürecinin altındaki en önemli neden ise, bilişim teknolojileri alanında meydana gelen baş döndürücü hızdaki gelişmelerdir. Bu teknolojiler günlük yaşamı etkileyip değiştirdiği kadar örgütleri de etkilemekte ve değişime zorlamaktadır. Çünkü teknolojik yenilikler ile küreselleşmenin hız kazanması ve tüm alanlarda sınırların ortadan kalkması küresel pazarları doğurmuş ve bu durum örgütleri yaşamlarını sürdürebilmeleri için yeni yollar aramaya sevk etmiştir. Bu sebeple, örgütlerin oluşacak yeni fırsatları takip etmeleri ve değişime ayak uydurabilmeleri için örgüt içinde gereken düzenlemeleri yapmaları gerekir. Aksi takdirde amaç ve hedeflerini gerçekleştiremez hale gelir ve yok olurlar. Dolayısıyla değişim olgusunun tartışılmaz bir gerçek olduğu günümüz dünyasında örgütlerin mali ve fiziki sermayelerinin etkinliği ve sonuç üretebilme güçleri beşeri sermayelerinin etkinliği ve yetkinliği ile arasındaki ilişki çalışmanın konusu olarak ele alınmıştır. Bu çalışmanın amacı, değişim ve beşeri sermaye literatürü arasında paralellik kurarak, özellikle değişimi başarılı bir şekilde gerçekleştirmek için birinci derecede gerekli olan yetenek ya da gücü ifade eden beşeri sermaye literatürünü incelemektir. Çalışmada değişimin hangi gerekçelerden kaynaklandığı ve onun niteliği üzerinde durulduktan sonra, örgütsel değişim sürecinde beşeri sermayenin önemi ve değişmeyi gerekli kılan durumlar tartışılmıştır. İnsanın evrendeki rolünün sorgulandığı bilgi toplumundan söz edilen ve bilginin ön plana çıktığı günümüz dünyasında, insan sermayesi eski yapıların değişimi ve yenilenme sürecinde itici güç olarak kabul edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Örgüt; Değişim; Örgütsel Değişim; Beşeri Sermaye

Bu makale 1545 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS