Yazım Kuralları

A.    Yazım Kurallarına İlişkin Esaslar

Yazım dili Türkçedir. Ancak İngilizce yazılmış çalışmalar da yayınlanabilir.Dergiye gönderilen yazıların redaksiyonunu Yazı Kurulu yapar. Yazım ve noktalamasında ve kısaltmalarda TDK İmlâ Kılavuzu’nun en son baskısı esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır. İmlâ Kılavuzu ve Türkçe sözlüğe, http://www.tdk.gov.tr adresinden de ulaşmak mümkündür.
Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, özetler ve kaynakça dâhil yaklaşık 25 sayfadan fazla olmamalıdır.
Makalenin başlangıç kısmında, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış makale başlıklarını da içeren 250 kelimeyi aşmayan özet ile Türkçe ve İngilizce beş anahtar kelime bulunmalıdır. Türkçe makalelerin sonuna ise 500-600 kelimelik “Extended Abstract” başlığı altında uzun İngilizce özet eklenmelidir.
Yazar adı, ortaya, italik koyu, 11 punto olarak yazılmalı; unvanı, görev yeri ve elektronik posta adresi dipnotta (*) işareti ile 8 punto yazılarak belirtilmelidir. Diğer açıklamalar için yapılan dipnotlar metin içinde ve sayfa altında numaralandırılarak verilmelidir.
Yazı karakteri Times New Roman, 10 punto, satırlar tek aralıklı, dipnotlar 8 punto ve tek aralıklı yazılmalıdır.
Gazi Akademik Bakış Dergisi Yayın İlkeleri’ne uygun olarak düzenlenmeyen makaleler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Sayfa Düzenine İlişkin Esaslar

1 Paragraf yazısı, ilk satır 1. 25, paragraflar arası önceki 3 nk, sonra 3 nk, iki yana dayalı, satır aralığı bir buçuk olmalıdır.

Sayfa düzeni normal, sayfa yapısı üstten 5 cm, alttan 5.5 cm, sol 4.5 cm, sağ 4.5 cm, cilt payı 0, üst bilgi 1.25 cm. alt bilgi 4,5 cm olmalıdır.
Alt başlıklar kendisinden önce gelen başlıktan 3 karakter içeride olmalıdır.
Sayfa numaraları altta sağda verilmelidir.
İlk sayfadan sonra, çift numaralı sayfalara yazar adı, tek numaralı sayfalara makale adı 9 punto karakterinde üst bilgi olarak eklenmelidir.
C.    Referans ve Göndermelere İlişkin Esaslar
Göndermeler (referanslar), Gazi Akademik Bakış Dergisi'nde dipnotlar sayfa altında numaralandırılarak verilecektir. Atıflar, metin içinde (Örn. Karpat, 2001: 101.) şeklinde gösterilmeyecektir.
Atıfta bulunulan kaynağın tam kimliği verilecektir, atıfta bulunulmamış eserler kaynakçada gösterilemez.
Dipnotlarda yayın adları (Kitaplarda kitap adı, makalelerde dergi adı) italik yazılacak, atıflarda alıntı yapılan sayfa numarası mutlaka belirtilecektir.
Aynı kaynağa yapılan atıflarda kitaplar için, ag.e., makaleler için ag.m., tezler için ag.t., aynı sayfa için Aynı yer kısaltmaları italik olarak kullanılmalıdır.

Aşağıda Dipnotların yazım teknikleri gösterilmiştir.

Kitaplar için

aa. Tek yazarlı eserler için:

Yazar adı ve soyadı, eser adı (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayınevi, ya­yımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

Kemal H. Karpat, Ortadoğu'da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk (çev. Recep Boztemur), İmge Kitabevi, Ankara 2001, s.101.

Cemal Kafadar, Between Two Worlds. The Construction of the Ottoman State, University of California Press, Berkeley 1995, p. 93.

ab. İki yazarlı eserler için:

Birinci yazarın adı ve soyadı ve ikinci yazarın adı ve soyadı, eser adı (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

Robert Anhegger - Halil İnalcık, Kânûnnâme-i Sultânî Ber Mûceb-i 'Örf-i ‘Osmânî, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1956, s.49.

Kurt B. Mayer - Walter Buckley, Class and Society, Random House, New York 1969, p.123.

         ac. İkiden fazla yazarlı eserler için:

Yazarın adı ve soyadı vd., eser adı (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayıne­vi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

Durmuş Yalçın vd., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk Araştırma Merkezi, Anka­ra 2002, s.9.

         ad. Arşiv belgeleri için:

Arşiv adı, Fon adı ve kodu, Dosya numarası ya da klasör numarası, Gömlek nu­marası, varsa belge numarası ya da fihrist numarası.

BOA,Y.A.HUS, D:512, G:72, Belge no(lef):3.

ATASE, BHK, K:685, A:6-8288, D:5, Fil.

B.Makaleler için

Yazar adı ve soyadı, “makale adı” (varsa çeviren), yayımlandığı süreli yayının adı, cilt no (Romen)/sayı, yayımlandığı tarih, sayfa numarası.

Suat İlhan, "Türk Çağdaşlaşması", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VII/19, Ka­sım 1990, s.7.

Martha B. Olcott, "The Basmachi or Freemen's Revolt in Turkestan 1918-24", Soviet Studies, XXXIII/3, Temmuz 1981, s.353.

C.Tezler için

Yazar adı ve soyadı, tezin adı, tezin yapıldığı kurum ve enstitü, yapıldığı yer ve tarih, sayfa numarası, (yayınlanıp yayınlanmadığı ve tezin akademik derecesi).

Atilla Sandıklı, "Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Işığında Avrupa Birliği'ne Giriş Süreci", İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İstan­bul 2007, s.134 (Yayımlanmamış Doktora Tezi).

Dipnot yazımında uyulacak kurallar ekte kutucuk içinde, "Dipnot Yazım Kural­lan" başlığı altında, detaylı bir şekilde verilmekte olup; yazarların bu düzene uymala­rı gerekmektedir.

D.Kaynakça Yazımında Uyulacak Esaslar
Kaynakçada yazar soyadı büyük ve başta; adı ise küçük harflerle yazılacak.
Kaynaklar alfabetik sıra ile verilecek.
Makalelerde sayfa numaraları tam olarak belirtilecektir.

Aşağıda örnek bir kaynakça gösterilmiştir:

ANHEGGER Robert - Halil İnalcık, Kânûnnâme-i Sultânî Ber Mûceb-i 'Örf-i ‘Osmânî, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1956.

İLHAN Suat, "Türk Çağdaşlaşması", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VII/19, Ka­sım 1990, s.7-19.

KAFADAR Cemal, Between Two Worlds. The Construction of the Ottoman State, Univer­sity of California Press, Berkeley 1995.

KARPAT Kemal H., Ortadoğu'da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk (çev. Recep Bozte- mur), İmge Kitabevi, Ankara 2001.

MAYER Kurt B. - Walter Buckley, Class and Society, Random House, New York 1969.

OLCOTT Martha B., "The Basmachi or Freemen's Revolt in Turkestan 1918-24", Soviet Studies, XXXIII/3, July 1981, p.p.352-369.

SANDIKLI Atilla, "Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Işığında Avrupa Birliği'ne Giriş Süreci", İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İstanbul 2007 (Yayımlanmamış Doktora Tezi).

YALÇIN Durmuş vd., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi, An­kara 2002.

E.  Belge, Tablo, Şekil ve Grafiklerin Kullanımında Uyulacak Esaslar
Ekler (belgeler), yazının sonunda verilecek ve altında belgenin içeriği hak­kında kısa bir bilgi ile bilimsel kaynak gösterme ölçütlerine uygun bir şekilde kaynak yer alacaktır.
Diğer ekler (Tablo, Şekil ve Grafik) normal yazı dışındaki göstergelerin çok olması durumunda Tablo, Şekil ve grafik için başlıklar; Ek Tablo: 1, Ek Grafik: 3 ve Ek Şekil: 7 gibi yazılmalı, ekler, KAYNAKLAR'dan sonra verilmelidir.

Bu eklere metin içerisinde yapılan atıfların mutlaka Ek Tablo:1, Ek Grafik: 3 veya Ek Şekil: 7 şeklinde yapılmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve resim için şayet alıntı ya­pılmışsa, mutlaka kaynak belirtilmelidir.

 

EK: Dipnot Yazımında Kullanılacak Kaynakların Yazımı İle İlgili Esaslar

A.     KİTAP

-      Kitap, Tek Yazar:

Hale Şıvgın, Trablusgarp Savaşı ve 1911-1912 Türk İtalyan İlişkileri, Atatürk Araştır­ma Merkezi yayını, 2. Baskı, Ankara 2006, s.100.

-      Kitap, İki Yazar:

Bonyar Waylet-Ernest Jackh, İmparatorluk Stratejileri ve Ortadoğu (çev.Vedat Atil­la), Chiviyazıları Yayıevi, 2. Baskı, İstanbul 2004, s. 100.

-      Kitap, Üç Yazardan Fazla:

Marian Kent vd., Osmanlı İmparatorluğunun Sonu ve Büyük Güçler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 1999, s. 100-102.

-      Çeviri Kitaplar:

Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu (çev.Metin Kıratlı), TTK yayını, 3. Bas­kı, Ankara 1991, s.157.

-      Yazar veya Editör Adı Bulunmayan Kitap ve Makaleler:

Tarihi Yaratan 1000 Büyük Adam, Milliyet yayını, İstanbul 1985, s.50.

-      Birden Fazla Ciltten Oluşan Yayınlar

Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi (çev.Halil Berk- tay), C.1, Eren yayını, İstanbul 2000, s. 100.

B.     MAKALE

-      Derleme Kitaplarda Makale

Maria Todorova, "Balkanlardaki Osmanlı Mirası", L.Carl Brown, der., İmparator­luk Mirası: Balkanlarda ve Ortadoğu'da Osmanlı Damgası (çev.Gül Çağalı Güven), İletişim Yayınları, İstanbul 2003, s.85.

-      Dergilerde Yazarı Belli Olan Makale

Hale Şıvgın, "Arnavutlarda Milli Bilincin Gelişme Sürecinde Yaşanan Siyasi Olaylar", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı:147, Aralık 2003, s. 132-136.(varsa cilt numarası da yazılır.)

-      Dergilerde Yazarı Belli Olmayan Makale

"Balkanlarda Türk Varlığı", Toplumsal Tarih, cilt: X, sayı: 7, Mayıs 1990, Ankara s. 8.

-      Günlük Gazetelerden Alınmış Makaleler

Bilgin Çelik, "Balkanlarda Arnavut Sorunu", Cumhuriyet Strateji, 24 Ocak 2005, s.16-18.

-      İnternet Dergisinde Makale

Hüseyin Ukuşlu, "Gebze'de Kentleşme Süreci ve Sorunları", Sosyal Bilimler Araş­tırmaları E-Dergisi, III/5, Sayı:5, Dönem:2006, 10 Temmuz 2007, http://www.sbe.gazi.edu. tr/edergi/sosdergi.htm, s. 100-101.

C.     RAPOR

- Yazarı Belli Olan Rapor

Fatma Gök, Öğretmen Profili Araştırma Raporu, Eğitim Bilim ve Kültür Emekçileri Sendikası Yayınları, Ankara 1999, s.25.

-      Yazarı Belli Olmayan Rapor

Arnavutluk Ülke Raporu, TİKA Yayını, Ankara 1995, s.7.

-      Bir Kurum, Firma Ya Da Enstitünün Yazarı Olduğu Rapor

Dış Politika Enstitüsü, Uluslararası ilişkilerle İlgili Anayasaya Konabilecek Hükümler, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1990, s. 33.

D.      ANSİKLOPEDİ MADDESİ

"Arnavutluk", Türk Ansiklopedisi, C.3, İstanbul 1971, s. 360-379.

E.      TEZLER

Yayınlanmamış Tezlerin başlıkları için italic kullanılmayacaktır.

Dritan Egro, "Osmanlı Devletinin XIV-XVI Yüzyıllarındaki İslamiyet'in Arnavut Topraklarına Yayılması", Bilkent Ü. SBE., Ankara 2003 (Yayımlanmamış Doktora Tezi), s. 52.

F.      İNTERNET

-      Kamu Kurumlarının İnternet Sayfaları

T.C. Dışişleri Bakanlığı Resmi İnternet Sayfası, "Türkiye Ukrayna Anlaşması", http://www.mfa.gov.tr/turkce/grouph/ikili/11.htm.

-      İnternet Dergisinde Makale

Hüseyin Ukuşlu, "Gebze'de Kentleşme Süreci ve Sorunları", Sosyal Bilimler Araş­tırmaları E-Dergisi, III/5, Sayı:5, Dönem:2006, 10 Temmuz 2007, http://www.sbe.gazi.edu. tr/edergi/sosdergi.htm., s. 100-101.

-      E-Posta Yoluyla Tartışma Gruplarına, Forumlara vb. Gönderilen

Mesajlar

Abdulvahap Kara, "Kazak Mitolojisinin Dildeki Yansımakları", (Mesaj: 25), 10 Tem­muz 2007, http://groups.google.com/group/turk-tarihciler/browse_thread/thread/f8cef971cca8fd7b.

G.     KONFERANSLARDA SUNULAN TEBLİĞLER

Dritan Egro, "Arnavutluk'ta Osmanlı Çalışmaları", Xlll.Türk Tarih Kongresi, Bildi­riler, 4-8 Ekim 1999, C.I, TTK yayını, Ankara 2002, s. 14.

H.     BROŞÜR

Alev Keskin, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi Harp Tarihi Broşürü, Genelkurmay Baş­kanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara 2000, s.7.

I.        RESMÎ YAYINLAR

İsmet Binark, Balkan Ülkelerinin Tarihi Kaynakları Bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinin Önemi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yayını, Ankara 1996, s. 9.

İ. HARİTALAR VE ŞEMALAR

Şanlıurfa Turizm Haritası, Harita, Şanlıurfa Valiliği Yayını, 1983.

J.       BÜLTEN

Afyon Kocatepe Üniversitesi Haber Bülteni, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Afyon, 2000, s 15.

K.     ARŞİV BELGELERİ

BOA., Y.A.HUS., D: 512, G: 72, Belge no (lef): 3, ATASE., BHK., K: 685, A: 6-8288, D: 5, F: 2.

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2020 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS