EDİTÖRDEN

Editörler Heyeti

Özet

Değerli “Gazi Akademik Bakış Dergisi” Okuyucuları,Bilimsel bilgi, bilinmeyeni bilinir hale getirmektir. Bilimsel bilgiyi yayma hedefini taşıyan dergimiz 21. sayısına ulaştı. Bu sayıda ilgiyle okuyacağınızı umduğumuz 13 makale yer almaktadır. Bu makalelerin 7’si tarih, 6’sı ise uluslararası ilişkiler ve siyaset alanındadır. Bu 13 makaleden 5’i Osmanlı devrine aittir. Bunlardan da ikisi 16. yüzyılın sonları ile 17. yüzyılın başlarında Osmanlı Devleti’nde yaşanan iki sosyal mesele üzerinedir. Bu yüzyılda, Avrupa’da Ortaçağ’ın sonunu, Yeniçağın başlangıcını teşkil eden, sonraki yüzyıllarda bütün dünyayı etkileyen; “Coğrafî Keşifler”, “Ronesans” ve “Reform” hareketleri gibi büyük gelişmeler, Avrupa’da toplumların üretim biçimi, bilim, sanat ve düşünce hayatını etkileyen büyük değişimler yaşanmıştır. Bu gelişmelere karşın Osmanlı Devleti’nde geleneksellik sürmüştür. Bu gelenekselliğin sebep olduğu büyük tıkanmışlık, toplumsal çalkantılara yol açmıştır. Doç. Dr. Alparslan Demir, bu yüzyılda yaşanan toplumsal hareketlilikler içinde “Osmanlı Devleti’nde Yörükler ile Yerleşiklerin Kavgası”nı “Kayıp Köyler Meselesi” üzerinden incelemiş, Doç. Dr. Mikail Acıpınar da Bozulan sistemin savunmasızlığından istifade eden Akdenizli Hristiyan Korsanların “Güney Anadolu Kıyıları”na saldırılarını ele almıştır. Osmanlı devri üzerine ait diğer üç makale ise İmparatorluğun son yıllarına aittir. Prof. Dr. İbrahim Yılmazçelik ile Yrd. Doç. Dr. Sevim Erdem, “II. Abdülhamid Döneminde Dersim Sancağındaki” idarî yapıyı ortaya koyduktan sonra sancak içindeki “ulaşım “ağı”nı haritalarla ortaya koymuşlardır. Doç. Dr. Süleyman Özbek ile Dr. Tekin Önal, I. Dünya Savaşı içinde Osmanlı Harbiye Nezâreti tarafından ülkenin her tarafında yaptırılan araştırma ve tespitlerden birini, yâni “Ocak 1918 Tarihli Rapora Göre Dobruca’nın İdari, Siyasi ve Demografik Yapısı”nı araştırma konusu yapmışlardır. Yrd. Doç. Dr. Özlem Kutkan ise, “Filibeli Ahmed Hilmi Efendi’nin Gazeteciliği Özelinde İttihat ve Terakki Fırkası (21 Nisan 1910-21 Eylül 1911)”nı ele almış, Ahmed Hilmi Efendi’nin kaleminden dönemi tasvir etmiştir.Türkiye’yi Birinci Dünya Savaşı ve Türk İstiklâl mücadeleleri sonucunda; İmparatorluk’tan Millî devlete, Osmanlı Saltanatından Türkiye Cumhuriyetine, çok uluslu Osmanlı millet sisteminden Türk uluslu üniter yapısına geçiş sürecinde, Türkiye Cumhuriyeti hükûmetlerini kuran CHP’nin “Çok Partili hayata geçiş sürecinde Gençliğin eğitim ve istihdam sorununa yaklaşımı”nı Prof. Dr. Mehmet Okur çalışma konusu yapmıştır. Prof. Dr. Mustafa Sıtkı Bilgin ise“1950’li Yıllarda Türkiye’nin Ortadoğu politikası ve bu politikanın Türk-Arap Münasebetlerine etkisi”ni yazmıştır.Uluslararası ilişkiler ve siyaset alanındaki 6 makalenin ortak teması “Ortadoğu”, “Türkiye” ve “Türk Dünyası” alanlarında toplanmıştır. I. Dünya Savaşı sürerken, Rusya’nın mektup teatisi ve onayıyla, 9-16 Mayıs 1916 tarihlerinde, Fransa adına François Georges Picot, İngiltere adına Sir Mark Sykes’in imzaladıkları, Osmanlı İmparatorluğu’nun Anadolu ve Ortadoğu topraklarının paylaşımını içeren gizli Sykes-Picot anlaşmasından bugüne geçen 100 yılda İslâm dünyası, mezhep ve etnik menşe temelli olarak “parçala-böl-yönet” ilkesi üzerine kurulmuş sömürge siyaseti ile idare edilmiştir. Sykes-Picot’un sebep olduğu yapısal problemler yüzünden Ortadoğu, Türk Dünyası ve Türkiye, 21. yüzyıla barış ve huzur içinde girmemiştir. Bu cümleden olarak, Yrd. Doç. Dr. Cansel Poyraz Akyol, kurulduğu 1945 yılından günümüze 22 devletli “Arap Devletleri Ligi”nin “Orta Doğu ve Bölge Dengeleri Üzerindeki Etkisi”ni ele almıştır. Yrd. Doç. Dr. Muharrem Ekşi, “Ortadoğu’da Güç Dengesi Sisteminden Vekâlet Savaşı Dengesine Bölgesel Hegemonya Arayışları: İran-Suudi Rekabetinde Dengeleyici Güç Olarak Türkiye” konusunu masaya yatırmıştır. Doç. Dr. Kutay Karaca ve Arş. Gör. Müge Yüce, Ortadoğu’nun bir uzantısı olarak “Uluslararası İlişkilerde ‘Alt Sistem Analizi’: Bölgesel Bir Alt Sistem Olarak Güney ve Doğu Asya”yı incelemişlerdir.Doç. Dr. Tanyel Özelçi Eceral, Ankara’daki “Türk Savunma ve Havacılık Sanayisinin Küresel, Ulusal ve Yerel Dinamikleri”ni ortaya koymuştur. Bunu yaparken de Türk Savunma ve Havacılık sanayindeki gelişmelerin yapısal özellikleri ile dünyadaki gelişim sürecini ele almıştır. Doç. Dr. Oktay Bingöl ise “Hibrit Savaş ve Türkiye’ye Stratejik Yansımaları” başlıklı yazısında hibrid, hibrid tehdit, hibrid çatışma ve hibrid savaş tanımlarını yaptıktan sonra 2000’li yıllardan beri dünyada süren gelişmeler ve bunun Türkiye’ye yansımalarını incelemiştir. Son olarak Doç. Dr. Erdal Bay- Prof. Dr. Akmatali Alimbekov- Yrd. Doç. Dr. Mustafa Mete- Arş. Gör. Eyüp Cücük ve Arş. Gör. Erhan Yokuş, ekip olarak, bağımsızlıklarının 25. yılında “Türk Dünyası Birliği” Algısı” başlığı altında bağımsız Türk devletleri, azınlık olarak yaşayan Türk toplumları ve özerk olarak yaşayan Türk toplumlarında yaşayan Türklerin, Türk Dünyası ve Türk Dünyası Birliğine ilişkin algıları ortaya koyabilmek için çok geniş bir anket çalışması ve araştırma yapmışlar, ulaştıkları sonuçları da yazı konusu yapmışlardır.Bu itibarla, Gazi Akademik Bakış Dergisi, 2007 yılının ilk sayısında “Dergimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yöneten ve gelecekle ilgili planlar yapan sorumlu mevkide olanlara da tarihten günümüze ve geleceğe bilimsel yaklaşımlarla ufuk açıcı nitelikte olmayı hedeflemektedir; Gazi Akademik Bakış Dergisi Türkiye ve bölge ülkeleri ile bölge ile ilgilenen büyük güçlerin plan, proje ve hedefleri konusunda sıkıntı çekilen akademik literatür açığını kısmen de olsa kapatmayı, katkı yapmayı amaçlamaktadır. Bu konuda yerli yabancı akademisyenlerinkatkılarını beklemekteyiz” diyerek yayın hayatına başlamıştı. Dergimiz 21. sayı ile de hem ilk sayıda hedeflediği ilkeler doğrultusunda dopdolu bir sayı hazırlamış, hem de aynı temel ilke, heyecan ve bilimsel iddialarla ikinci 10 yıla girmiştir. 20. sayımızda belirttiğimiz gibi “Bugün dergimiz tüm dünyada ve ülkemizde ilgili bilim çevrelerinde olduğu gibi devletimizin en üst kademeleri tarafından da ilgiyle takip edilmekte ve bilimsel manada yararlanılmaktadır. Dergimiz yayım hayatına girmesinden çok kısa bir zaman sonra, ESCI, EBSCO, CEEOL, DOAJ, INDEX COPERNICUS, INDEX ISLAMICUS, TÜBİTAK-ULAKBİM, IMB, ASOS, PROQUEST, MLA INTERNATIONAL BIBLIOGRAPHY, SERIALS SOLUTIONS ve TÜBİTAK DERGİ PARK gib,i dünyanın en önemli indeksleri tarafından taranmaya başlanmış, 2015 yılından itibaren tüm dünyada en üst seviyede bilimsel yayınların tarandığı Thomson Reuters tarafından taranmaya başlamış ve dergide yayımlanan makaleler WEB OF SCIENCE’da görünür hale gelmiştir”. 21. sayıyı çıkarırken yeniden dergimizin bu seviyeye gelmesinde başta siz değerli Gazi Akademik Bakış Dergisi okuyucularına, dergimize bin bir emekle hazırladıkları makaleleri gönderen yazarlarımıza, editörler heyetine, sorumlu yazı işleri müdürüne, yazı kuruluna, haberleşmeye, yayın kuruluna, danışma kuruluna, yurt dışı temsilcilikleri ve gönderdiğimiz makaleleri titizlikle inceleyen hakem heyetindeki çok değerli bilim insanlarına en içten teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunar önümüzdeki sayılarda daha da iyi noktalarda sizlerin karşısında olmayı ümit ediyoruz.SaygılarımızlaEditörler Heyeti

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 1619 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2022 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS