“Türk Dünyası Birliği” Algısı

“Türk Dünyası Birliği” Algısı

Erdal BAY , Akmatali ALİMBEKOV , Mustafa METE , Eyüp CÜCÜK , Erhan YOKUŞ

Özet

Bu araştırmanın amacı, bağımsız Türk devletleri, azınlık olarak yaşayan Türk toplumları ve özerk olarak yaşayan Türk toplumlarında yaşayan Türklerin, Türk Dünyası ve Türk Dünyası Birliğine ilişkin algıları ortaya koyabilmektir. Bu amaçla araştırma, betimsel tara­ma modeli ile desenlenmiştir. Araştırmanın çalışma grubu, amaçlı örnekleme yöntemlerinden olan ölçüt örnekleme ve kolay ulaşılabilir durum örneklemesi yöntemiyle seçilen 415 akad­emisyenden oluşmaktadır. Katılımcıların Türk Dünyasına ilişkin algılarını ölçmek için veri toplama aracı olarak, araştırmacılar tarafından geliştirilen açık ve kapalı uçlu sorulardan oluşan 20 maddelik bir “Türk Dünyası Algı Anketi” kullanılmıştır. ‘Google Formlar’da çevrim içi form olarak hazırlanan anket formu, katılımcılara e-posta yoluyla gönderilmiştir. Elde edilen veriler, SPSS 20 paket programı aracılığıyla betimleyici istatistiksel analiz yöntemleriyle analiz edilerek frekans ve yüzde hesaplamaları yapılmıştır. Araştırma sonu­cunda katılımcıların Türk Dünyası kavramını “ortak Türk medeniyet kökeni” olarak; Türk Dünyası Vatandaşlığı kavramını ise “Türk Dünyası fertlerinin aynılıkları ve benzerliklerin­den yola çıkarak ortak paydada hareket edebilme bilinci” olarak algıladıkları ortaya çıkmıştır. Ayrıca kendilerini yakın hissettikleri bu iki kavramın uygulamaya dönük gerçekleştirilmesi gerektiğini düşünmektedirler. Katılımcıların çoğunluğu Türk Dünyası ile gurur duymakla birlikte, bu gururun kaynağı olarak tarihi ve kültürel unsurları kaynak göstermektedirler. Sonuç olarak, Türk Dünyasında insanların benzer algılara sahip oldukları ve Türk Birliğinin kurulmasının gerekli, önemli ve yararlı olacağı algısı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Türk Dünyası, Türk Dünyası Birliği, Türk Dünyası Vatandaşlığı, Algı.

Bu makale 1991 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2022 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS