Osmanlı Sefer Organizasyonunda Pratik Çözümler: 1634-1635 (H.1044) Tarihlerinde Karahisar-ı Şarki’de “Mükellefiyet Şeklinde Yürütülen İştira” ile Zahire Temini

Osmanlı Sefer Organizasyonunda Pratik Çözümler: 1634-1635 (H.1044) Tarihlerinde Karahisar-ı Şarki’de “Mükellefiyet Şeklinde Yürütülen İştira” ile Zahire Temini

Süleyman Polat

Özet

Osmanlı Devleti’nin savaş esnasında ve hareket halindeki ordunun iaşesini sağlamak -başta savaşın başarısını temin etmek adına- en mühim meselelerinden birini teşkil etmişti. Bu meselenin çözümü dâhilinde ise reayaya yüklenen “avarız-ı divaniye” nevinden vergiler, sürsat gibi mükellefiyetler ve piyasa koşulları içerisinde yapılan satın alımlar yer almıştı. Bununla birlikte Osmanlı Devleti, savaşın başarısı ve hatta devletin bekâsı için riske atılamayacak bir konu olan ordunun iaşesi hususunda dönem dönem reayaya yüklediği mükellefiyetleri artırmıştı. Nitekim çalışmanın konusunu devletin bu temayülünde ortaya çıkmış bir iaşe temin metodu oluşturmuştur. Bu çalışmada Karahisar-ı Şarki Sancağı’ndan serbest piyasa koşulları haricinde devletin belirlediği kıstaslar dâhilinde yürütülmüş “mükellefiyet şeklinde iştira”nın esasları üzerinde durulacaktır. Buradan hareketle Osmanlı seferleri esnasında uygulanan “mükellefiyet şeklinde iştira”nın yöntem ve süreci tespit edilecektir.

Anahtar Kelimeler: İaşe; Osmanlı Sefer Organizasyonu; Satın Alma; Karahisar-ı Şarki Sancağı; Osmanlı Devleti.

Bu makale 2820 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2023 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS