EDİTÖRDEN

Hale ŞIVGIN

Özet

Değerli “Gazi Akademik Bakış Dergisi” Okuyucuları,Dergimiz 20. sayısına ulaştı. Bu sayımızda ilgiyle okuyacağınızı umduğumuz 13 makale yer almaktadır. Bu makalelerin 9’u tarih, 4’ü ise uluslararası ilişkiler alanındadır.Prof. Dr. Salim Koca tarafından yazılan “Haçlı Seferleri Sebep ve Sonuçları Bakımından Nasıl Değerlendirilebilir?” isimli makale Haçlı Seferleri konusundaki ana noktaları vurgulamakta önemli tespitler yapmakta ve sonuçlara ulaşmaktadır. Ayrıca Haçlı Seferleri konusunda yapılan önemli çalışmaları da tanıtmaktadır. Prof. Dr. İlhami Durmuş tarafından yazılan “Türk Adının Ortaya Çıkışı, Anlamı ve Yayılışı” isimli makale halen tartışması yapılan Türk adının ilk defa kullanıldığı kaynakları belirtmektedir. Doç. Dr. Nejla Günay tarafından yazılan “Rusya’nın Osmanlı Unsurları Üzerindeki Çalışmaları ve 1914 Bitlis Ayaklanması” isimli makalede Rusya’nın Doğu Anadolu’da izlediği politika ve bölgede yaşayan Kürtlerin, Ermenilerin birbirleriyle ve Devletle ilişkileri incelenmiştir. Yrd. Doç. Dr. Nuri Korkmaz “Bulgar Milliyetçiliğinin Doğuşu, Ortodoks Unsurları, Gelişimi ve Türklerin Ötekileştirilmesi” isimli makalesinde Bulgar milliyetçiliğinin doğuşu ile Türklerin ötekileştirilme sürecinin birbirine paralel olarak ilerlediğini belirtmiştir. Prof. Dr. Mustafa Eravcı tarafından yazılan “Mühimme Defterlerine Göre Osmanlı Cezayir-i Garp” isimli makale 300 yıl Osmanlı hakimiyetinde kalan Cezayir’in yerel yönetimi, asayişi, diplomasi ve askeri faaliyetleri gibi konuları mühimme defterlerine dayanarak inceleyen bir çalışmadır. Yrd. Doç. Dr. Sertan Akbaba tarafından yazılan “AB Sürecinde Türkiye’nin İnsan Hakları ve Milli Kimlik İkilemi” isimli makale Avrupa Birliği hedefi doğrultusunda Türkiye’nin insan hakları politikasını iyileştirme faaliyetlerinin bazı noktalarda Türk kimliği ve milliyetçiliği ile çatışması ve neden toplumsal barışın tesis edilemediği sorusunu tartışmaktadır. Doç. Dr. Fahri Türk ve Arş. Gör. Emirhan Kaya’nın birlikte kaleme aldıkları “Cumhuriyet Dönemi Türk-Alman İlişkilerinde Sıradışı Bir Aktör: Krupp Firması 1923-1990” isimli makale Krupp Firmasının 1923-1990 yıllarını kapsayan dönemde Türk siyasetinin gelişimine nasıl ve ne derecede katkı yaptığı incelenmiştir. Yrd. Doç. Dr. Nadir Yurtoğlu’nun çalışması “Cumhuriyet Döneminde Türkiye’de Petrol Arama Politikaları (1923-1950)” ismini taşımaktadır. Bu makalede Cumhuriyetin kurulduğu yıllardan başlayarak 1950’ye kadar olan 27 yıllık süreçte hükümetlerin petrol arama konusunda izledikleri politikaları ve bu politikaların ekonomiye olan katkıları incelenmiştir.Prof. Dr. Serhan Oksay, Doç. Dr. Emre İşeri, Arş. Gör. Nihat Çelik tarafından yazılan makale “Küresel Fay Hatları ve Türkiye’nin Bölgesel Bütünleşme Politikaları: Siyasi Ekonomik Model Önerisi” ismini taşımaktadır. Bu makale Türkiye’nin çeşitli bölgeselleşme arayışlarındaki başarı ihtimallerini niteliksel olarak ölçebilmek ve hangi aşamalara kadar ulaşabileceğini öngörmeye çalışan ve çeşitli bölgeselleşme modellerini karşılaştırmalı olarak analiz eden bir makaledir. Sonuçta siyasi zemin olmadan Türkiye’nin hiçbir bölgeselleşme çabasında ileri aşamalara varamayacağı kanaati belirtilmektedir. Yrd. Doç. Dr. Evren Küçük tarafından hazırlanan “Türkiye Dış Politikası Araştırmalarında İsveç Arşivlerinin (Riksarkivet ve Krigsarkivet) Önemi” isimli makalede şimdiye kadar Türk Dış Politikası konularında yapılan araştırmalarda İsveç arşivlerinden yeteri kadar istifade edilemediğini halbuki 17. yüzyıldan itibaren Türk Dış Politikası konusunda İsveç arşivlerinde çok sayıda belge bulunduğunu, bunların önemini belirtmektedir.Yrd. Doç. Dr. Erdem Özlük’ün makalesi “Dengeleme mi Peşine Takılmak Mı? Dış Politika Stratejilerini Yeniden Düşünmek” adını taşımaktadır. Bu çalışmada Devletlerin amaçlarına ulaşmak için kullandıkları stratejileri; Dengelemenin yansıra “Peşine Takılmanın” da sıkça kullanılmaya başlanmasını devletlerin bu stratejilerden hangisini hangi gerekçelerle kullandıkları anlatılmaya çalışılmıştır. Yrd. Doç. Dr. Murat Fidan tarafından hazırlanan “Osmanlı İmparatorluğu ile Almanya Devleti Arasındaki Ticaretle İlgili Gümrük Tarife Defteri (1862)” isimli makalede Osmanlı Devletinin eski iktisadi anlayışlarını yeni gelişen dünya konjonktürüne göre değiştirme girişiminde bulunması, 1862 tarihli gümrük tarife defteri latin harflerine çevrilerek incelenmiştir.Yrd. Doç. Dr. Hüsrev Tabak’ın İngilizce olarak hazırladığı “A History of “Who Speaks For Islam?”in Bosnia-Herzogovina: An Official Versus Popular Islam Debate” isimli makalede İslam’ın Yugoslavya’nın komünist döneminde ortaya çıkan halk İslamı ile resmi İslam tartışmalarının bugün Yugoslavya dağıldıktan ve Bosna Hersek kurulduktan sonra da devam ettiğini göstermektedir.Akademisyenlerin öncelikli misyonlarından biri eğitim-öğretim hizmeti vermenin yanı sıra bilim üreterek insanlığın hizmetine sunmaktır. Akademisyenlerin bilimsel niteliğinin en somut göstergesi ise yaptıkları yayınlardır. Bilimsel çalışmaların yayına dönüşmesi geniş kitlelerle paylaşımı bilginin dağıtımını kolaylaştır. Aslında üniversitelerin de asli görevi budur.Dergimizin 20. sayısına bir başka değişle 10. yılına ulaşmasının haklı gurur ve sevincini ve mutluluğunu yaşamaktayız. 2007 yılında yayın hayatına başlayan Gazi Akademik Bakış dergisi ilk sayısında “Dergimiz Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni yöneten ve gelecekle ilgili planlar yapan sorumlu mevkide olanlara da tarihten günümüze ve geleceğe bilimsel yaklaşımlarla ufuk açıcı nitelikte olmayı hedeflemektedir; Gazi Akademik Bakış Dergisi Türkiye ve bölge ülkeleri ile bölge ile ilgilenen büyük güçlerin plan, proje ve hedefleri konusunda sıkıntı çekilen akademik literatür açığını kısmen de olsa kapatmayı, katkı yapmayı amaçlamaktadır. Bu konuda yerli yabancı akademisyenlerin katkılarını beklemekteyiz” diyerek hedeflerini ortaya koymuştu.İşte bundan tam 10 yıl önce bu düşüncelerle yayım hayatına başlayan Gazi Akademik Bakış Dergisi bu anlamda hedeflerine ulaşmış bulunmaktadır. Bugün dergimiz tüm dünyada ve ülkemizde ilgili bilim çevrelerinde olduğu gibi devletimizin en üst kademeleri tarafından da ilgiyle takip edilmekte ve bilimsel manada yararlanılmaktadır.Dergimiz yayım hayatına girmesinden çok kısa bir zaman sonra dünyanın en önemli indeksleri tarafından taranmaya başlanmış 2015’ten itibaren tüm dünyada en üst seviyede bilimsel yayınların tarandığı Thomson Reuters tarafından taranmaya başlamış ve dergide yayımlanan makaleler WEB of SCIENCE’da görünür hale gelmiştir.Dergimiz 2007’den 2017’e kadar yaz ve kış olmak üzere 6 aylık periyotlarla yılda 2 defa yayınlanmaya devam etmiş ilk sayısından itibaren bilimsel niteliğini arttırarak devam ettirdiği gibi şekil ve standartlarını da hiç bozmamıştır.Dergimizin bu seviyeye gelmesi çok az sayıda fakat her biri çok inançlı, azimli, kararlı, çalışkan ve iyi yetişmiş bir ekip tarafından başarılmıştır. Bu ekip herhangi bir maddi çıkar beklemeden hatta gerektiğinde maddi katkı yaparak 10 yıldır bu görevi ilk günkü heyecanı ile yürütmeye devam etmektedir. Makaleleri gönderdiğimiz hakem heyeti de büyük bir titizlikle makaleleri inceleyerek büyük katkı yapmışlardır. Kendilerine çok teşekkür ederiz.Ülkemizde hatta dünyada 10 yıldır kesintisiz yayım hayatına devam eden, zamanında çıkan, atıf sayısını ve impact faktörünü sürekli arttıran dergi sayısı çok sınırlıdır. Bu bakımdan çok mutlu ve gururluyuz.Dergimizin bu seviyeye gelmesinde başta siz değerli Gazi Akademik Bakış Dergisi okuyucularına, dergimize bin bir emekle hazırladıkları makaleleri gönderen yazarlarımıza, editörler heyetine, sorumlu yazı işleri müdürüne, yazı kuruluna, haberleşmeye, yayın kuruluna, danışma kuruluna, yurt dışı temsilcilikleri ve gönderdiğimiz makaleleri titizlikle inceleyen hakem heyetindeki çok değerli akademisyenlerimize en içten teşekkürlerimizi ve saygılarımızı sunar; nice 10 yıllara diyerek önümüzdeki sayılarda daha da iyi noktalarda sizlerin karşısında olmayı umuyoruz.SaygılarımızlaEditörler Heyeti

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 1266 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS