Özet

Değerli “Gazi Akademik Bakış Dergisi” okuyucuları,
Sosyal Bilimler alanında yayın yapan dergimizde özellikle Tarih ile Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi alanında yetkin makaleler yayımlanmaktadır. Bu itibarla; 2018 yılında dergimize yayımlanması talebiyle 54 makale gönderilmiştir. Bunlardan 17’si editör kontrolü veya hakem değerlendirmesi sonucunda reddedilmiş, 16’sı süreci olumlu tamamlayarak 22. ve 23. sayılarımızda yayımlanmıştır. Geriye kalan 21 makalelerin bazılarının süreçleri tamamlanmışken bazılarının süreçleri ise devam etmektedir. Dergimize 2019 yılında Mayıs ayı itibariyle 20 makale gelmiştir. Bunlardan altısı, editör kontrolü veya hakem süreçlerinde yayımlanmaya değer bulunmayarak reddedilmiştir. Geriye kalan 16 makalenin bazılarının süreçleri tamamlanmışken bazılarının süreçleri ise devam etmektedir.
Dergimizin bu sayısında toplam 15 makaleye yer verilecektir. Bunlardan beşi Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi, 10’u tarih alanındadır. Tarih alanında yayımlanmaya değer bulunan makalelerden biri Eskiçağ Tarihi, diğerleri Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerine ait çeşitli konuları ihtiva etmektedir. Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi alanındaki makaleler İran ve Rusya gibi Türkiye’nin yakın çevresinde bulunan ülkelerle ilgili gelişmelerle birlikte Filistin ve Kıbrıs gibi Türk Dış Politikası’nda önemli yer tutan sorunları ele almaktadır. 24. sayımızda yer alan makaleler şu şekildedir:
Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi alanında hazırlanan makalelerden ilki Uğur Güngör tarafından kaleme alınan “Terörizm Stratejisi mi? Terörizmin Stratejileri mi?” isimli çalışmadır. Bu çalışmada; amaç, strateji ve taktik arasındaki ilişki tartışılarak terörizmin stratejileri ve bu stratejileri elverişli kılan durumların neler olduğu ortaya konmaktadır. İkinci makale ise Bora Bayraktar tarafından
kaleme alınan “The Palestinian Question in Turkish Foreign Policy from 1990s to 2010s” adlı çalışmadır. Bu çalışmada; 1960’lardan itibaren Türkiye’nin Filistin konusunda takip ettiği politika ele alınarak bu politikada 2000’li yıllarda başlayan değişim ortaya konmuştur. Bu alandaki üçüncü makale Engin Sune tarafından yazılan “The Role of Para-Governmental and Paramilitary Organizations in the International Political Economy of Iran” adlı çalışmadır. Bu çalışmada yazar, İran’ın uluslararası iktisadi politikasının anlaşılması adına İran’daki dini ve devrimci vakıflarla Devrim Muhafızları’nın oluşturduğu paramiliter örgütlerin ekonomi ve siyasi alan üzerindeki etkilerine odaklanıp İran ekonomisinin uluslararasılaşması sürecini incelemektedir. Fatma Aslı Kelkitli’nin yazdığı “Russia’s Caspian Policy: Efforts to Hold Ground in a Contested Region” isimli makale Rusya’nın Hazar denizi politikasını incelemekte ve Hazar Denizi konusunda Rusya ve İran arasındaki rekabeti Rus perspektifinden ele almaktadır. Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimi alanındaki beşinci çalışma, Güney Kıbrıs’ın Avrupa Birliği üyeliği ve bunun Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine yansımaları ile ilgilidir. “Dilemmas of the Contradictory EU Membership of the Republic of Cyprus and Turkey-EU Relations” adlı bu çalışma, Hüseyin Işıksal tarafından yazılmıştır.
Derginin 24. sayısında yer bulan Tarih ile ilgili makaleler ise şunlardır: İhsan Ömer Atagenç ve Nuri Gökhan Toprak tarafından kaleme alınan “Türk-Amerikan İlişkilerinde 12 Temmuz 1947 Antlaşması ve Türk Siyasal Hayatına Etkileri” adlı çalışmada, 12 Temmuz 1947 tarihli antlaşma ile ABD’nin SSCB’ye karşı geliştirdiği politikada Türkiye’nin yeri pekiştirilmiş ve Türkiye’nin savaş sonrası süreçte takip edeceği dış politika belirlenmiştir. Makalede bunun ayrıntıları ve iç politikanın bu durumdan nasıl etkilendiği incelenmektedir. Cumhuriyet Tarihi alanında yazılmış bir diğer makale ise Fatih Tuğluoğlu tarafından kaleme alınan “1961 Anayasa Referandumu ve DP Tabanı” adlı çalışmadır. Bu çalışmada; 27 Mayıs 1960 askeri müdahalesinden sonra yönetime el koyan Milli Birlik Komitesi, yeni bir anayasa hazırlanması için çalışmalar başlatmış, bu ortamda da Demokrat Parti tabanının eğilimi önem kazanmıştır. Bu çalışmada DP tabanının yeni anayasaya bakışı değerlendirilmiştir. Tuğba Belenli tarafından hazırlanan “Akdeniz’de Meçhul Denizaltı Saldırıları ve Nyon Konferansı (1937)” başlıklı makalede, 1937 yılının Mayıs-Eylül aylarında Akdeniz’e komşu olan ya da bu denizde gemisi olan bütün devletleri ve bu arada Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, tedirgin eden kimliği belirsiz denizaltı saldırıları ve bu saldırıları sonlandırmak için İngiltere ve Fransa tarafından toplanan Nyon Konferansı ele alınmıştır. Sadık Sarısaman tarafından hazırlanan “Cumhuriyetin İlk Yıllarında Afyonkarahisar’a Elektriğin Getirilmesi” adlı çalışma, Cumhuriyetin ilk yıllarında sosyal devlet anlayışıyla yapılan çalışmalara ışık tutmaktadır. Nuri Yavuz ve İbrahim İslah, “Malta Türk Şehitliği” adlı çalışmada 1874 yılında Sultan Abdülaziz tarafından Malta’da yaptırılan Türk şehitliği ve buradaki Türk izlerini tarihi süreç içerisinde ele alarak değerlendirmişlerdir.
Derginin bu sayısında, bir biyografi çalışması özelliği de taşıyan bir araştırmaya da yer verildi. Seyfi Yıldırım, Nazgul Saburgaliyeva ve Baktyly Boranbayeva “Kazakistan Ceditçilik Hareketinde Bir Din Adamı: Ömer Karaş, Hayatı ve Faaliyetleri (1875–1921)” adlı çalışmada Kazak halkının bağımsızlık mücadelesi ve bu mücadele sırasında destek veren din âlimlerinden biri olan Ömer Karaş ve faaliyetlerini inceleyip ortaya çıkarmışlardır. Memet Yetişgin tarafından kaleme alınan “Some Considerations about the Ottoman Administration and Disintegrations in the Balkans in the 19th Century” adlı çalışma ise Balkanlarda Osmanlı idaresinin sona eriş sürecine ve azınlık ayaklanmalarına değinilmektedir. Muhammet Şahin ise Osmanlı ekonomisiyle ilişkili bir çalışma yapmıştır. “Tanzimat Döneminden İtibaren Osmanlı Devletinde Sanayileşme Faaliyetleri” adlı bu çalışmada, askerin ihtiyacını karşılamak amacıyla kurulan fabrikalar başta olmak üzere XIX. yüzyıl boyunca tarım, imalat ve hizmet sektöründe meydana gelen önemli gelişmeler ele alınmaktadır. Mehmet Demiryürek tarafından hazırlanan “XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Kıbrıs Hala Sultan Evkafı Mütevellileri (1722-1878)” adlı çalışmada Hala Sultan Tekkesi Vakfı ve faaliyetleri Kıbrıs tarihini ortaya çıkaracak şekilde değerlendirilmektedir. Derginin bu sayısında yer bulan son makale ise Eskiçağ Tarihiyle ilgilidir ve Nursel Aslantürk tarafından kaleme alınan “Hitit Metinlerinde Geçen Hatti Tanrısı: “Šımmıšu/Šımešu/ Šımšu/Šımıšu”” adlı makaledir. Hitit çiviyazılı belgeler kullanılarak hazırlanan bu çalışmada Tanrı Šimmišu/Šimmešu’nun kökeni, tanrının adının anlamı, tanrılar topluluğundaki yeri, önemi ve nasıl kutsandığı incelenmektedir.
Gazi Akademik Bakış Dergisi, okuyucularının desteğiyle gittikçe yükselen bir ivme kazanmıştır, kazanmaktadır. Dergimizin bu günlere gelmesinde emeği geçenlere; özveriyle hazırladıkları makaleleri dergimize gönderme teveccühünde bulunan yazarlarımıza, editörler heyetine, sorumlu yazı işleri müdürüne, yayın kuruluna, danışma kurulu üyelerine, yurt dışı temsilcilerine ve gönderilen makaleleri titizlikle inceleyen hakemlere en içten teşekkürlerimizi sunarız.
Saygılarımızla…
Gazi Akademik Bakış Dergisi Editörler Heyeti

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 1803 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2023 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS