Özet

Değerli “Gazi Akademik Bakış Dergisi” okuyucuları,
14. yılımızda 27. kez sizlerle buluşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Pandemi sürecinin getirdiği zorluklar altında sosyal mesafe kurallarına riayet ederek hazırladığımız bu sayının meydana getirilmesinde katkısı bulunan herkese
teşekkürü bir borç biliriz. Bu sayıda alan uzmanlarının titizlikle inceleyerek “yayımlanabilir” onayı verdiği, kör hakemlik süreçlerini tamamlanmasının ardından yayın kurulumuzun son kararı ile onaylanmış 15 Türkçe ve İngilizce makale
ve bir adet kitap değerlendirmesi bulunmaktadır. Bu makalelerin 7’si Uluslararası İlişkiler, 8’i tarih çalışmasıdır. Uluslararası ilişkiler alanlarındaki makaleler
Dış Politika Analizi, Uluslararası Örgütler, Bölgesel Çalışmalar, Teori, Güvenlik
Çalışmaları alanlarındadır. Tarih alanındaki makaleler ise dönem olarak Antik
Çağ, 17. yy, 19. yy, 20. yy’ı kapsamaktadır.
Prof. Dr. Tayyar Arı ve Omar Munassar rol teorisi ile statü arayışı (statusseeking) teorisini bir araya getirdikleri makalelerinde 2002 yılından bu yana
Türkiye’nin tarihsel miras ve liberal tecrübe iddiası temelinde bölgesellik rolünü vurgulayarak Orta Doğu’da bölgesel güç statüsü elde etmeye çalıştığını
iddia etmektedir. Dr. Koray Toptaş, Asur kaynaklarına dayandırdığı makalesinde konar-göçer bir topluluk olan Kimmerler’i incelemektedir. Dr. Engin Çağdaş Bulut araştırmasında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin başlangıcından 1960
yılındaki askeri darbeye kadar olan süreçte hukuk sistemi çeşitli nedenlerle
birçok kez değiştirildiğini, bu nedenlerden bir tanesinin de rejimi tehdit eden
devrimci bir ideoloji olan komünizm olduğunu iddia etmektedir. Dr. Rıdvan
Kalaycı ve Ünal Tüysüz birlikte kaleme aldıkları makalelerinde Adalet ve Kalkınma Partisi’nin Arap Baharı öncesinde Kemalist siyasal kültürün temel paradigmalarını yeniden yorumladığı ve dış politikasını bu dinamikler üzerine
şekillendirdiği, ancak Arap Baharıyla birlikte geleneksel çizgiye doğru bir kayma yaşadığını ileri sürmektedir. Doç. Dr. Ali Servet Öncü eserinde 1947 yılı
temmuz ayında Paris’te toplanan Avrupa İktisadi İşbirliği Konferansı’na iştirak
etmiş olan dönemin CHP Milletvekili Ali Rıza Türel’in bir rapor halinde Türkiye
Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’na sunduğu izlenimlerini konu edinmektedir.
Prof. Dr. Nejla Günay ve Dr. Güzin Çaykıran makalelerinde Rusların 1. Dünya
Savaşı sırasında işgal ettiği bölgeler olan Malazgirt, Adilcevaz ve Karaköse’deki
Ermenileri Kafkasya’ya zorunlu göçe tabi tutmasının sebep ve sonuçlarını ele
almıştır. Vasileios Migkos ve Doç. Dr. Murat Önsoy makalelerinde bir MakroBölge Stratejisi olan Adriyatik ve İyon Denizleri için AB Stratejisi’nin (EUSAIR)
Batı Balkanlar için daha gerçekçi bir entegrasyon aracı ve bölgenin tıkanmış
AB üyelik sürecine alternatif bir mekanizma olarak hizmet edebileceğini ileri
sürmektedir. Prof. Dr. Haluk Selvi ve Öğr. Gör. Uğur Topçu araştırmalarında
20. Yüzyılın Başında Protestan Misyonerlerinin Hindistan’da İslami Reform ve
Misyonerlik konularına ilişkin görüşlerine yer vermiştir. Halim Kılıç eserinde
Osmanlı Modernleşme döneminin yüksek yargı organlarından bir tanesi olan
Şura-yı Devlet’in Tanzimat Reformlarını Düzenleyiciliğini araştırmıştır. Dr. Ümran Karadeniz ve Doç. Dr. Alpay Bizbirlik birlikte kaleme aldıkları eserlerinde,
Don Kazaklarının Azak kuşatması ve zaptı ile kaleye hâkim oldukları süre boyunca Osmanlı askerleri ile Don Kazakları arasında yaşanan mücadeleler askerî
açıdan ayrıntılı olarak ele almış ve Osmanlı Devleti’nin bu dönemde Azak’ta
başarısız olmasının nedenleri üzerinde durmuştur. Dr. Osman Şen ve Dr. Mehmet Şahin makalelerinde Suriye’de sahada en büyük askeri güç olan Amerika
Birleşik Devletleri’nin Suriye İç Savaşında nasıl masanın dışına itildiğini, gerileyen hegemon Rusya’nın ise tam tersi şekilde nasıl tek aktör haline geldiğini tartışmaktadır. Doç. Dr. Barış Metin ve Nimet Sert çalışmalarında Kurtuluş
Savaşı yıllarında Salihli’deki mücadeleyi incelemiştir. Prof. Dr. Hikmet Öksüz
ve Doç.Dr. Badegül Can Emir çalışmalarında Sovyetler Birliği’nde Josef Stalin
dönemindeki “Büyük Terör”ün nedenleri, hedefleri ve bu olayı tetikleyen itici güçleri incelenmiştir. Planlı bir eylem olarak devlet tarafından maksatlı ve
katı bir şekilde yürütüldüğü iddia edilen “Büyük Terör”ün Kırgızistan’a nasıl
uzandığı, Çön Taş’taki siyasi katliamı nasıl beslediği ele alınmıştır. Dr. Öğretim Üyesi Meral Kuzgun makalesinde Demokrat Parti’nin iktidara geliş sürecini
ekonomik, siyasi, dini açılardan ele almış ve Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi
belgeleri ve The New Times gazetesi ışığında Sovyet tehlikesine karşı giderek
gelişen Türk-Amerikan ilişkilerini ve bu ilişkilerin Amerikan basınındaki yansımalarını ortaya koymuştur. Dr. Neşe Kemiksiz makalesinde Bölgesel Sorunlar,
Güç Mücadelesi ve Terörizm bağlamında Kızıldeniz’i ele almaktadır. Son olarak
da Dr. Burak Güneş dergimizin bu sayısı için Brian Z. Tamanaha’nın Hukukun
Üstünlüğü: Tarih, Siyaset ve Teori kitabını incelemiştir.
Gazi Akademik Bakış akademik etik değerlerini benimsemiş ve bu değerleri kendine ilke edinmiş bir dergidir. Bu sebeple bilimsel araştırma ve yayın
etiğine aykırı eylemlerle mücadele etmiş ve bundan sonra da etmeye devam
edecektir. Bu aykırı eylemlerden bir tanesi de intihaldir. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nin (https://www.yok.gov.
tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx)
İkinci Bölümü olan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler başlığı
altında belirtildiği üzere Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerin
başında intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık
gelmektedir. Bu bağlamda Gazi Akademik Bakış Dergisi bu tür eylemlerle mücadele için gerekeni yapmaktadır.

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 397 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2021 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS