Editörden

Editör

Özet

Değerli “Gazi Akademik Bakış Dergisi” okuyucuları, Dergimizin otuz birinci sayısıyla siz değerli okuyucularımızla buluşmanın mutluluğu içerisindeyiz. Ülkemizin içinde bulunduğu zorlu ekonomik şartlar altında, kâğıt ve hizmet fiyatlarındaki olağanüstü artışa rağmen, geleneksel dergicilik anlayışımızı devam ettirmeye ve sayılarımızı basılı olarak sizlere ulaştırmaya çalışıyoruz.
Bu sayımızda yirmi üç yazara ait birbirinden değerli on sekiz makale yer almaktadır. Her biri kör hakemlik yoluyla titizlikle incelenmiş olup, yayın kurulumuzun yayınlanabilecekleri yönündeki nihai kararı sonrası bu sayımızda yerini almıştır. On beşi Türkçe, üçü İngilizce dilinde yazılmış olan makalelerin dokuzu tarih, yedisi Uluslararası İlişkiler, birer tanesi de Siyaset Bilimi ve Arkeoloji alanlarındadır.
Bu sayımızın ilk makalesinde Emre OZAN, Cumhuriyetin ilk yıllarında Türkiye’nin ulusal güvenlik çevresinin nasıl bir görünüme sahip olduğu ve başlıca tehdit algılarının neler olduğu sorularına yanıt aramaktadır. İkinci makalemizde Serhat Aras TUNA 19. yüzyılın sonlarında Erzurum, Diyarbekir, Bitlis, Van, Sivas ve Mamuretülaziz vilayetlerinde yaşayan Ermenilere siyasi, sosyal, ekonomik, hukuki ve daha birçok alanda yeni haklar verilmesini kapsayan Vilayat-ı Sitte ıslahatı’nın Van’da Uygulanma Çabalarını konu edinmiştir. Üçüncü makalede Rahman ŞAHİN, Osmanlı Arşivi Nişan ve Tahvil Kalemi Defterleri, Ruus Kalemi Defterleri, Kâmil Kepeci Defterleri ile Mühimme Defterlerinden elde edilen bilgiler doğrultusunda orta Balkanlar’daki Vılçıtrın Sancağı’nda sancakbeyi olarak görev alan Mihaloğlu akıncı beylerinin akrabalık bağlarından ve yaptıkları hizmetlerden bahsetmiştir. Dördüncü makalede İsmail KÖSE Sovyetler Birliği’nin Akdeniz donanma gücü olan Pyadyy Eskadra’yı, Türk Boğazları geçiş rejimi ve ABD’nin Akdeniz politikası bağlamında Soğuk Savaş dönemi içinde incelemiştir. Beşinci makalede Pakize ÇOBAN KARABULUT 1921-1950 döneminde Suriye ile Türkiye arasında yaşanan metruk mal sorununu ve bu süreçteki Fransa’nın rolünü Türkiye’deki arşiv kaynakları üzerinden incelemiştir. Altıncı makalede Abdurrahim Fahimi AYDIN 19. yüzyılın son çeyreğinde Malatya’da yaşanan afetler, sosyal, ekonomik krizler ve yardım faaliyetlerini ele almıştır. Yedinci makalede Hatice DURGUN Osmanlı Arşivinden elde edilen belgeler doğrultusunda Konya Valisi Avlonyalı Mehmed Ferid Paşa’nın Osmanlı’nın Konya vilayetine bağlı bir sancak olan Antalya’daki faaliyetlerini ele almıştır. Sekizinci makalede Nursel GÜLCÜ Atatürk döneminde Antalya Halkevi tarafından Solak Köyü’nde uygulanan “örnek köy” programı kapsamında yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların bugüne etkilerini araştırmıştır. Dokuzuncu makalede Rıza ÖZBÖLÜK Osmanlı İmparatorluğu’nda zorunlu askerlik hizmetinin gelmesiyle birlikte askere gitmek istemeyen erkeklerin sıklıkla başvurduğu yöntemlerden biri olan kendilerini muînsiz gibi göstererek muafiyet temin etmeleri konusuna değinmiştir. Onuncu makalede Seda TAN Osmanlı’da modern sivil veteriner hekimliği kültürünün yerleşmesinde çok önemli yere sahip olan Şehremaneti Baytar Müfettişi Mehmed Haydar’ı konu edinmiştir. On birinci makalede Mustafa Tayfur ÜSTÜN 1915 Ermeni olaylarının siyaset tarafından yeniden inşa ve temsil süreçlerini Ermeni ve Türk tezlerini ön plana çıkaran iki film olan “Söz” ve “Osmanlı Subayı” üzerinden analiz etmektedir. On ikinci makalede Fulya ÖZKAN 1960’lı yıllarda gündeme gelen ideolojinin sonu tezi üzerinden Türk Dış Politikasını analiz etmektedir. On üçüncü makalede Ahmet SAPMAZ Soğuk Savaş sonrası dönemde Rusya Federasyonu’nun iç, dış ve güvenlik politikasının en dinamik alanlarından birini oluşturan ve adeta Moskova’nın tepkisini analiz etmek için bir test alanı vazifesi gören Kafkasya bütüncül bir anlayışla analiz edilmiştir. On dördüncü makalede Erdem ATEŞ ve Dilek SEYMEN Türkiye Bir Kuşak Bir Yol girişimine dâhil olmalı mı? Sorusuna cevap aramıştır. On beşinci makalede Tamer KAŞIKCI Asya’daki diğer örneklerde de olduğu gibi Şangay İşbirliği Örgütü’nün, liderlik, ortak çıkar ve ortak kimlik gibi unsurlarda yaşanan sorunlar nedeniyle güçlü bir kurumsallaşma düzeyine erişmediği savunulmaktadır. On altıncı makalede Yavuz GÜNAŞDI, Ahmet Cüneydi HAS ve Burak BİNGÖL Erzurum’un Şenkaya ilçesine bağlı Ormanlı köyünde bulunan Erken Dönem Türk kültürüne ait insan biçimli taş heykeller ve balballar üzerine yaptıkları araştırmaları bizlerle paylaşmıştır. On yedinci makalede Ramazan İZOL ve Murat CİNGÖZ Yemen üzerinde devam eden İran-Suudi Arabistan rekabetini ele almıştır. On sekizinci ve son makalede Durmuş Ali KOLTUK ve Filiz KAVAL Birleşik Krallık-Avrupa Birliği Ticaret ve İş Birliği Anlaşması üzerinden Türkiye’nin olası bir Gümrük Birliği Modernizasyonunu tartışmaktadırlar.
Gazi Akademik Bakış akademik etik değerlerini benimsemiş ve bu değerleri kendine ilke edinmiş bir dergidir. Bu sebeple bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerle mücadele etmiş ve bundan sonra da etmeye devam edecektir. Bu aykırı eylemlerden bir tanesi de intihaldir. Yükseköğretim Kurumları Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Yönergesi’nin (https://www.yok. gov.tr/Sayfalar/Kurumsal/mevzuat/bilimsel-arastirma-ve-etik-yonetmeligi.aspx) İkinci Bölümü olan Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiğine Aykırı Eylemler başlığı altında belirtildiği üzere Bilimsel araştırma ve yayın etiğine aykırı eylemlerin başında intihal, sahtecilik, çarpıtma, tekrar yayım, dilimleme, haksız yazarlık gelmektedir. Bu bağlamda Gazi Akademik Bakış Dergisi bu tür eylemlerle mücadele için gerekeni yapmaktadır.

Saygılarımızla
Editör

Anahtar Kelimeler:

Bu makale 495 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

© 2023 Gazi Akademik Bakış. Tüm Hakları Saklıdır.

Powered By SOL INVICTUS