Sürdürülebilir Liderlik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Sürdürülebilir Liderlik Ölçeğinin Türkçe’ye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Kürşad ZORLU , Fatma KORKMAZ

Özet

Bu çalışmanın amacı Dalati vd. (2017) tarafından derlenen 10 madde ve tek boyuttan oluşan “Sürdü¬rülebilir Liderlik Ölçeği’’ni Türkçe’ye uyarlamak ve sosyo-kültürel açıdan ölçek yapısının uygunluğunu ortaya çıkarmak için geçerlik ve güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmanın örneklemini, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Yerleşkesinde görev yapmakta olan 280 akademisyen oluşturmaktadır. Geçerlik kapsamında yapılan keşfedici faktör analizi sonucunda, toplam varyansın %69’unu açıkla¬yan, orijinal ölçekle uyumlu şekilde 10 madde ve tek boyutlu bir ölçüm aracı elde edilmiştir. Doğrulayıcı faktör analizi sonucunda ise modelin oldukça yüksek uyum değerlerine sahip olduğu tespit edilmiştir. Ölçeğin iç tutarlık güvenirlik cronbach alpha değeri 0.950, AVE değeri 0.654 ve CR değeri ise 0.950 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen bu bulgular ışığında, “Sürdürülebilir Liderlik Ölçeği’’nin Türk kül¬tür yapısıyla uyumlu, geçerli ve güvenilir bir ölçüm aracı olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, sürdürülebilir liderlik, ölçek uyarlama, geçerlik, güvenirlik

Bu makale 1563 kez okundu

Tam Metin:

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS