Yayın İlkeleri

GABD, 2007 yılından itibaren "Uluslararası Hakemli Dergi" statüsüne uygun; Kış ve Yaz dönemlerinde olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanacaktır. Gerekli hal­lerde Özel Sayı olarak da yayınlanabilir. Belirli bir konuyu kapsayan Özel Sayı’nın ya­yınlanmasına, Yayın Kurulu'nun salt çoğunluğuyla karar verilir.

Dergiye yayınlanmak için gönderilen yazılar:
Orijinal çalışma: Bilime yenilik getiren, daha önceki tezleri çürüten veya yeni bir bakış açısı getiren, yeni belgeler ortaya koyan çalışma,
Derleme: Tartışmalı veya muğlak halde olan bir konuda, bütün bibliyografya­yı tenkit ederek bir sonuca bağlayan çalışma,
Önceki bir çalışmayı tenkit: Bir konuda yapılan yayının künyesini vererek her yö­nüyle tenkit eden, antitez ileri süren ve bilimsel dayanakları olan çalışma,
Orijinal bir çalışmanın çevirisi ve yayınlanmış bir eserin ya da makalenin tenkitli tanıtı­mı: Dergi, sınırları çizilen bilim dallarında her dilden Türkçeye çevrilmiş akademik de­ğeri olan çevirilere, yayınlanmış eserlerle ilgili olarak bilimin Akademik kalitesini dü­şüren ve suç teşkil eden her türlü intihal tenkitlerine açıktır. Ancak ilmî kriterler esas alınarak kişilik haklarına saygılı olunmak şartıyla, yazarın değil metnin tenkidinin ya­pılması gereklidir.

Dergide yayınlanan yazıların, telif hakkı dergiye aittir. Yazar, Gazi Akademik Bakış Dergisi'nde yayımlanmasına onay verilen yazısının her türlü telif hakkını GABD’e devretmiş olduğunu kabul eder. GABD, telif hakkı karşılığında yazarlarına iki adet der­gi gönderir. Yayınlanmış yazının tekrar yayımlanması, derginin iznine bağlıdır.

Dergimize gönderilen tercüme edilmiş yazılar için, çevrilen yazının sahibi­nin yayın izni ve metnin orijinali gereklidir. Ayrıca tercüme çalışmaları da telif çalışma­ları gibi hakem onayına gönderilir.
Gazi Akademik Bakış Dergisi'nde yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazar­larının şahsi görüşleri olup; GABD’ın resmi görüşleri niteliğini taşımaz.

Dergiye gönderilen yazılar bilgisayar çıktısı olarak dört nüsha (yazar isimleri bulunan bir nüsha ve yazar isimleri bulunmayan üç nüsha) olmalıdır. Ayrıca WINDOWS ortamında ve MS WORD ortamında yazılmalı ve zengin metin biçiminde kaydedilmeli­dir. Yazı içinde kullanılan grafikler WINDOWS ortamında açılabilecek bir grafik formatın- da, fotoğraflar da JPG formatında ve 300 piksel çözünürlüğünde gönderilmelidir. Dergiye gönderilen yazı ve grafiklerin (resim, tablo, ekler vs.) dijital kayıtları bir CD ile gönderil­melidir. Orijinal fotoğraflar yüksek çözünürlükte ve ser karton olmalıdır. Şekil ve tablolar numaralandırılmalıdır. Şekil adı, şekil altında; tablo adı tablonun üzerinde yer almalıdır.

Yayımlanacak makalelerde esasa ilişkin olmayan redaksiyon değişiklikleri ve tashihler, GABD Yazı Kurulu'nca yapılır.

Dergi Yayın Kurulu, biçim ve alanlar açısından uygun bulduğu yazıları konu­nun uzmanı hakemlere (iki hakeme) gönderir, değerlendirmelerin ikisi de olumlu ise yayına kabul edilir. Biri olumlu, diğeri olumsuz ise makale üçüncü bir hakeme gönderi­lir. Yayınlanması için düzeltilmesine karar verilen yazıların, yazarları tarafından en geç (posta süresi dâhil) 20 gün içerisinde teslim edilmesi gereklidir. Düzeltilmiş metin, ge­rekli görüldüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir.
Gönderilen yazılar iki alan uzmanının "yayımlanabilir" onayından sonra, Ya­yın Kurulu'nun son kararı ile yayımlanır. Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulu'nun eleştiri, değerlendirme ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadırlar.

Katılmadığı hususlar olması durumunda, yazar bunları gerekçeleri ile ayrı bir sayfada bildirme hakkına sahiptir.

Hakem oluru alan makaleler, Yayın Kurulu tarafından derginin konu içeri­ği esas olmak üzere, hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya kona­rak yayınlanır.
Dergiye gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.
Gazi Akademik Bakış Dergisi'nde yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazar­larının şahsi görüşleri olup; GABD'ın resmi görüşü niteliğini taşımaz.

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS