Yönerge

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, İçerik ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam

Bu yönergenin amacı, Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin (GABD) yayınına ilişkin esasları düzenlemektir.
GABD, Gazi Akademik Bakış Dergisi'nin amacı özellikle Tür­kiye Cumhuriyeti Tarihi konusunda, Tarih, Sosyoloji, Uluslararası İlişkiler, İktisat vb. beşeri bilimlerde farklı disiplinlerden ortak bir akademik platform oluşturmayı amaç­lamaktadır. Ayrıca günümüzde zayıflamış olan akademik tenkit kavramının canlandı­rılması ve sayıları sürekli artan akademik yayınların kalite açısından da geliştirilme­si amacıyla bu alanlarda yapılmış yayınların bilimsel tenkidine açık bir dergidir. Yük­sek Öğretim Kurumu'nun esaslarını belirlediği intihal tespiti ve tenkidi yazılarına da yer verilir.
GABD, ağırlıklı olarak Tarih, alanlarındaki bilimsel yazıları yayınlayan, ayrıca; İktisadi ve İdari Bilimler, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Hukuk, İletişim Bilimleri alanlarındaki bilimsel çalışmalara da yer veren uluslararası hakemli bir dergidir.

Dayanak

Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14. maddesine dayanıla­rak hazırlanmıştır.

İçerik

Dergiye gönderilen yazılar;

Kendi alanında uygun araştırma, yöntem ve modeller kullanılarak hazırlan­mış, alanında bir boşluğu dolduracak araştırmaya dayalı özgün çalışma koşullarını ta­şımalıdır.
Daha önce yayınlanmış bir yazıyı değerlendiren, eleştiren, bu konuda yeni ve dikkate değer görüşleri ortaya koyan araştırma veya inceleme olabilir.
Dergide ayrıca bir kavramın ya da teorinin tartışıldığı, eleştirildiği ya da açık­landığı türden araştırma, bildiri, biyografi ve derleme makalelere, bilimsel alana katkı niteliğindeki çeviriler ve kitap eleştirilerine ve tanıtımına da yer verilmektedir.

Tanımlar

Bu yönergede geçen;

Dergi: Gazi Akademik Bakış Dergisi’ni,

         Derginin Sahibi: Prof. Dr. Hale ŞIVGIN

Yayın Kurulu: Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında görev yapan, alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkan ve dergide görev alan öğretim üyelerini,

Hakem Kurulu: Alanında uzmanlaşmış, sahasının bibliyografyasına hâkim olan, yayın kurulu tarafından belirlenen en az beş farklı üniversitede görev yapan öğretim üyelerini;

Editör: Derginin sahibi Prof. Dr. Hale Şıvgın ve dergi sahibinin belirleyeceği öğretim üyelerini;

Editör Yardımcıları: Editör tarafından belirlenen öğretim elemanlarını,

Yazı Kurulu: Görevli editör tarafından belirlenen öğretim elemanlarını, ifa­de etmektedir.

İKİNCİ BÖLÜM

Görevler

Derginin işleyişini sağlayan kurullar ve görevleri;

Yayın Kurulu: Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında bir sahada uzmanlaşmış, alanında bilimsel çalışmalarıyla öne çıkmış, Yönetim Kurulunca belirlenecek öğretim üyelerinden oluşur.
Yayın Kurulu, dergiye gönderilen yazıları, biçim ve alan uygunluğu açısından inceleyerek, akademik camiada yazının uzmanlarını (tezler, yayınlar ve uzmanlık sa­hasını esas alarak) tespit eder, uygun hakem değerlendirmesine sunulmasını sağlar.
Hakem değerlendirmelerine göre, makalenin yayınlanıp yayınlanmayacağını tespit ederek, hakemden kabul alan makalelerin yayın sıralamasını yapar.
Özel sayı çıkarılmasına karar verir.
Hakem Kurulu: Yayın kurulu tarafından belirlenen, alanında çalışmala­rıyla öne çıkmış en az beş farklı üniversitede çalışan Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçentlerden oluşur.
Hakemler, gönderilen yazıları yöntem, içerik ve özgünlük açısından inceleye­rek, yayına uygun olup olmadığına karar verir.

3 Editör: Derginin sahibi doğal editördür.

Yayın Kurulu üyeleri arasındaki koordinasyonu sağlar.
Dergiye gelen yazıların ön değerlendirmesini yapabilmek için belli dönem­lerde Yayın Kurulunu toplantıya çağırır.
Yayın Kurulu adına editoryal sorumluluk alır.

(4) Editör Yardımcıları: Editör tarafından belirlenir. Teknik konularda ve yazıların takibinde editöre yardımcı olurlar.

(5) Yazı Kurulu: 5187 Sayılı Basın Kanunu'nun 5. Maddesi ile görevleri belirlen­miş Sorumlu Yazı İşleri Müdürü ve Editör tarafından belirlenmiş öğretim elemanların­dan oluşur. Teknik konularda ve yazıların takibinde editöre yardımcı olurlar.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurallar

Madde 6- Dergide yer alacak makaleler, aşağıdaki maddelerde yer alan kural­ları taşıyor olmalıdır:

GABD, 2007 yılından itibaren "Uluslararası Hakemli Dergi" statüsüne uygun; Kış ve Yaz dönemlerinde olmak üzere yılda iki sayı olarak yayımlanacaktır. Gerekli hal­lerde Özel Sayı olarak da yayınlanabilir. Belirli bir konuyu kapsayan Özel Sayı’nın ya­yınlanmasına, Yayın Kurulu'nun salt çoğunluğuyla karar verilir.
Dergiye yayınlanmak için gönderilen yazılar:
Orijinal çalışma: Bilime yenilik getiren, daha önceki tezleri çürüten veya yeni bir bakış açısı getiren, yeni belgeler ortaya koyan çalışma,
Derleme: Tartışmalı veya muğlak halde olan bir konuda, bütün bibliyografya­yı tenkit ederek bir sonuca bağlayan çalışma,
Önceki bir çalışmayı tenkit: Bir konuda yapılan yayının künyesini vererek her yö­nüyle tenkit eden, antitez ileri süren ve bilimsel dayanakları olan çalışma,
Orijinal bir çalışmanın çevirisi ve yayınlanmış bir eserin ya da makalenin tenkitli tanıtı­mı: Dergi, sınırları çizilen bilim dallarında her dilden Türkçeye çevrilmiş akademik de­ğeri olan çevirilere, yayınlanmış eserlerle ilgili olarak bilimin Akademik kalitesini dü­şüren ve suç teşkil eden her türlü intihal tenkitlerine açıktır. Ancak ilmî kriterler esas alınarak kişilik haklarına saygılı olunmak şartıyla, yazarın değil metnin tenkidinin ya­pılması gereklidir.
Dergide yayınlanan yazıların, telif hakkı dergiye aittir. Yazar, Gazi Akademik Bakış Dergisi'nde yayımlanmasına onay verilen yazısının her türlü telif hakkını GABD’e devretmiş olduğunu kabul eder. GABD, telif hakkı karşılığında yazarlarına iki adet der­gi gönderir. Yayınlanmış yazının tekrar yayımlanması, derginin iznine bağlıdır.
Dergimize gönderilen tercüme edilmiş yazılar için, çevrilen yazının sahibi­nin yayın izni ve metnin orijinali gereklidir. Ayrıca tercüme çalışmaları da telif çalışma­ları gibi hakem onayına gönderilir.
Gazi Akademik Bakış Dergisi'nde yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazar­larının şahsi görüşleri olup; GABD’ın resmi görüşleri niteliğini taşımaz.
Dergiye gönderilen yazılar bilgisayar çıktısı olarak dört nüsha (yazar isimleri bulunan bir nüsha ve yazar isimleri bulunmayan üç nüsha) olmalıdır. Ayrıca WINDOWS ortamında ve MS WORD ortamında yazılmalı ve zengin metin biçiminde kaydedilmeli­dir. Yazı içinde kullanılan grafikler WINDOWS ortamında açılabilecek bir grafik formatın- da, fotoğraflar da JPG formatında ve 300 piksel çözünürlüğünde gönderilmelidir. Dergiye gönderilen yazı ve grafiklerin (resim, tablo, ekler vs.) dijital kayıtları bir CD ile gönderil­melidir. Orijinal fotoğraflar yüksek çözünürlükte ve ser karton olmalıdır. Şekil ve tablolar numaralandırılmalıdır. Şekil adı, şekil altında; tablo adı tablonun üzerinde yer almalıdır.
Yayımlanacak makalelerde esasa ilişkin olmayan redaksiyon değişiklikleri ve tashihler, GABD Yazı Kurulu'nca yapılır.

A.    Yazım Kurallarına İlişkin Esaslar

Yazım dili Türkçedir. Ancak İngilizce yazılmış çalışmalar da yayınlanabilir.Dergiye gönderilen yazıların redaksiyonunu Yazı Kurulu yapar. Yazım ve noktalamasında ve kısaltmalarda TDK İmlâ Kılavuzu’nun en son baskısı esas alınır. Gönderilen yazılar dil ve anlatım açısından bilimsel ölçülere uygun, açık ve anlaşılır olmalıdır. İmlâ Kılavuzu ve Türkçe sözlüğe, http://www.tdk.gov.tr adresinden de ulaşmak mümkündür.
Yayınlanmak üzere gönderilen yazılar, özetler ve kaynakça dâhil yaklaşık 20 sayfadan fazla olmamalıdır.
Makalenin başlangıç kısmında, Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmış makale başlıklarını da içeren 250 kelimeyi aşmayan özet ile Türkçe ve İngilizce beş anahtar kelime bulunmalıdır. Türkçe makalelerin sonuna ise 500-600 kelimelik “Extended Abstract” başlığı altında uzun İngilizce özet eklenmelidir.
Yazar adı, ortaya, italik koyu, 11 punto olarak yazılmalı; unvanı, görev yeri ve elektronik posta adresi dipnotta (*) işareti ile 8 punto yazılarak belirtilmelidir. Diğer açıklamalar için yapılan dipnotlar metin içinde ve sayfa altında numaralandırılarak verilmelidir.
Yazı karakteri Times New Roman, 10 punto, satırlar tek aralıklı, dipnotlar 8 punto ve tek aralıklı yazılmalıdır.
Gazi Akademik Bakış Dergisi Yayın İlkeleri’ne uygun olarak düzenlenmeyen makaleler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Sayfa Düzenine İlişkin Esaslar

1 Paragraf yazısı, ilk satır 1. 25, paragraflar arası önceki 3 nk, sonra 3 nk, iki yana dayalı, satır aralığı bir buçuk olmalıdır.

Sayfa düzeni normal, sayfa yapısı üstten 5 cm, alttan 5.5 cm, sol 4.5 cm, sağ 4.5 cm, cilt payı 0, üst bilgi 1.25 cm. alt bilgi 4,5 cm olmalıdır.
Alt başlıklar kendisinden önce gelen başlıktan 3 karakter içeride olmalıdır.
Sayfa numaraları altta sağda verilmelidir.
İlk sayfadan sonra, çift numaralı sayfalara yazar adı, tek numaralı sayfalara makale adı 9 punto karakterinde üst bilgi olarak eklenmelidir.
C.    Referans ve Göndermelere İlişkin Esaslar
Göndermeler (referanslar), Gazi Akademik Bakış Dergisi'nde dipnotlar sayfa altında numaralandırılarak verilecektir. Atıflar, metin içinde (Örn. Karpat, 2001: 101.) şeklinde gösterilmeyecektir.
Atıfta bulunulan kaynağın tam kimliği verilecektir, atıfta bulunulmamış eserler kaynakçada gösterilemez.
Dipnotlarda yayın adları (Kitaplarda kitap adı, makalelerde dergi adı) italik yazılacak, atıflarda alıntı yapılan sayfa numarası mutlaka belirtilecektir.
Aynı kaynağa yapılan atıflarda kitaplar için, ag.e., makaleler için ag.m., tezler için ag.t., aynı sayfa için Aynı yer kısaltmaları italik olarak kullanılmalıdır.

Aşağıda Dipnotların yazım teknikleri gösterilmiştir.

Kitaplar için

aa. Tek yazarlı eserler için:

Yazar adı ve soyadı, eser adı (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayınevi, ya­yımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

Kemal H. Karpat, Ortadoğu'da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk (çev. Recep Boztemur), İmge Kitabevi, Ankara 2001, s.101.

Cemal Kafadar, Between Two Worlds. The Construction of the Ottoman State, University of California Press, Berkeley 1995, p. 93.

ab. İki yazarlı eserler için:

Birinci yazarın adı ve soyadı ve ikinci yazarın adı ve soyadı, eser adı (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayınevi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

Robert Anhegger - Halil İnalcık, Kânûnnâme-i Sultânî Ber Mûceb-i 'Örf-i ‘Osmânî, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1956, s.49.

Kurt B. Mayer - Walter Buckley, Class and Society, Random House, New York 1969, p.123.

         ac. İkiden fazla yazarlı eserler için:

Yazarın adı ve soyadı vd., eser adı (varsa cilt numarası), (varsa çeviren), yayıne­vi, yayımlandığı yer ve tarih, sayfa numarası.

Durmuş Yalçın vd., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi, Atatürk Araştırma Merkezi, Anka­ra 2002, s.9.

         ad. Arşiv belgeleri için:

Arşiv adı, Fon adı ve kodu, Dosya numarası ya da klasör numarası, Gömlek nu­marası, varsa belge numarası ya da fihrist numarası.

BOA,Y.A.HUS, D:512, G:72, Belge no(lef):3.

ATASE, BHK, K:685, A:6-8288, D:5, Fil.

B.Makaleler için

Yazar adı ve soyadı, “makale adı” (varsa çeviren), yayımlandığı süreli yayının adı, cilt no (Romen)/sayı, yayımlandığı tarih, sayfa numarası.

Suat İlhan, "Türk Çağdaşlaşması", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VII/19, Ka­sım 1990, s.7.

Martha B. Olcott, "The Basmachi or Freemen's Revolt in Turkestan 1918-24", Soviet Studies, XXXIII/3, Temmuz 1981, s.353.

C.Tezler için

Yazar adı ve soyadı, tezin adı, tezin yapıldığı kurum ve enstitü, yapıldığı yer ve tarih, sayfa numarası, (yayınlanıp yayınlanmadığı ve tezin akademik derecesi).

Atilla Sandıklı, "Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Işığında Avrupa Birliği'ne Giriş Süreci", İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İstan­bul 2007, s.134 (Yayımlanmamış Doktora Tezi).

Dipnot yazımında uyulacak kurallar ekte kutucuk içinde, "Dipnot Yazım Kural­lan" başlığı altında, detaylı bir şekilde verilmekte olup; yazarların bu düzene uymala­rı gerekmektedir.

D.Kaynakça Yazımında Uyulacak Esaslar
Kaynakçada yazar soyadı büyük ve başta; adı ise küçük harflerle yazılacak.
Kaynaklar alfabetik sıra ile verilecek.
Makalelerde sayfa numaraları tam olarak belirtilecektir.

Aşağıda örnek bir kaynakça gösterilmiştir:

ANHEGGER Robert - Halil İnalcık, Kânûnnâme-i Sultânî Ber Mûceb-i 'Örf-i ‘Osmânî, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1956.

İLHAN Suat, "Türk Çağdaşlaşması", Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, VII/19, Ka­sım 1990, s.7-19.

KAFADAR Cemal, Between Two Worlds. The Construction of the Ottoman State, Univer­sity of California Press, Berkeley 1995.

KARPAT Kemal H., Ortadoğu'da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk (çev. Recep Bozte- mur), İmge Kitabevi, Ankara 2001.

MAYER Kurt B. - Walter Buckley, Class and Society, Random House, New York 1969.

OLCOTT Martha B., "The Basmachi or Freemen's Revolt in Turkestan 1918-24", Soviet Studies, XXXIII/3, July 1981, p.p.352-369.

SANDIKLI Atilla, "Atatürk Dönemi Türk Dış Politikası Işığında Avrupa Birliği'ne Giriş Süreci", İstanbul Üniversitesi, Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Enstitüsü, İstanbul 2007 (Yayımlanmamış Doktora Tezi).

YALÇIN Durmuş vd., Türkiye Cumhuriyeti Tarihi II, Atatürk Araştırma Merkezi, An­kara 2002.

E.  Belge, Tablo, Şekil ve Grafiklerin Kullanımında Uyulacak Esaslar
Ekler (belgeler), yazının sonunda verilecek ve altında belgenin içeriği hak­kında kısa bir bilgi ile bilimsel kaynak gösterme ölçütlerine uygun bir şekilde kaynak yer alacaktır.
Diğer ekler (Tablo, Şekil ve Grafik) normal yazı dışındaki göstergelerin çok olması durumunda Tablo, Şekil ve grafik için başlıklar; Ek Tablo: 1, Ek Grafik: 3 ve Ek Şekil: 7 gibi yazılmalı, ekler, KAYNAKLAR'dan sonra verilmelidir.

Bu eklere metin içerisinde yapılan atıfların mutlaka Ek Tablo:1, Ek Grafik: 3 veya Ek Şekil: 7 şeklinde yapılmalıdır. Tablo, şekil, grafik ve resim için şayet alıntı ya­pılmışsa, mutlaka kaynak belirtilmelidir.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Değerlendirme

Dergi Yayın Kurulu, biçim ve alanlar açısından uygun bulduğu yazıları konu­nun uzmanı hakemlere (iki hakeme) gönderir, değerlendirmelerin ikisi de olumlu ise yayına kabul edilir. Biri olumlu, diğeri olumsuz ise makale üçüncü bir hakeme gönderi­lir. Yayınlanması için düzeltilmesine karar verilen yazıların, yazarları tarafından en geç (posta süresi dâhil) 20 gün içerisinde teslim edilmesi gereklidir. Düzeltilmiş metin, ge­rekli görüldüğü durumlarda, değişiklikleri isteyen hakemlerce tekrar incelenebilir.
Gönderilen yazılar iki alan uzmanının "yayımlanabilir" onayından sonra, Ya­yın Kurulu'nun son kararı ile yayımlanır. Yazarlar, hakem ve Yayın Kurulu'nun eleştiri, değerlendirme ve düzeltmelerini dikkate almak zorundadırlar.

Katılmadığı hususlar olması durumunda, yazar bunları gerekçeleri ile ayrı bir sayfada bildirme hakkına sahiptir.

Hakem oluru alan makaleler, Yayın Kurulu tarafından derginin konu içeri­ği esas olmak üzere, hakem raporlarının tamamlanma tarihlerine göre sıraya kona­rak yayınlanır.
Dergiye gönderilen yazılar yayımlansın veya yayımlanmasın iade edilmez.
Gazi Akademik Bakış Dergisi'nde yayımlanan makalelerdeki görüşler, yazar­larının şahsi görüşleri olup; GABD'ın resmi görüşü niteliğini taşımaz.

 

EK: Dipnot Yazımında Kullanılacak Kaynakların Yazımı İle İlgili Esaslar

A.     KİTAP

-      Kitap, Tek Yazar:

Hale Şıvgın, Trablusgarp Savaşı ve 1911-1912 Türk İtalyan İlişkileri, Atatürk Araştır­ma Merkezi yayını, 2. Baskı, Ankara 2006, s.100.

-      Kitap, İki Yazar:

Bonyar Waylet-Ernest Jackh, İmparatorluk Stratejileri ve Ortadoğu (çev.Vedat Atil­la), Chiviyazıları Yayıevi, 2. Baskı, İstanbul 2004, s. 100.

-      Kitap, Üç Yazardan Fazla:

Marian Kent vd., Osmanlı İmparatorluğunun Sonu ve Büyük Güçler, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2. Baskı, İstanbul 1999, s. 100-102.

-      Çeviri Kitaplar:

Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu (çev.Metin Kıratlı), TTK yayını, 3. Bas­kı, Ankara 1991, s.157.

-      Yazar veya Editör Adı Bulunmayan Kitap ve Makaleler:

Tarihi Yaratan 1000 Büyük Adam, Milliyet yayını, İstanbul 1985, s.50.

-      Birden Fazla Ciltten Oluşan Yayınlar

Halil İnalcık, Osmanlı İmparatorluğunun Ekonomik ve Sosyal Tarihi (çev.Halil Berk- tay), C.1, Eren yayını, İstanbul 2000, s. 100.

B.     MAKALE

-      Derleme Kitaplarda Makale

Maria Todorova, "Balkanlardaki Osmanlı Mirası", L.Carl Brown, der., İmparator­luk Mirası: Balkanlarda ve Ortadoğu'da Osmanlı Damgası (çev.Gül Çağalı Güven), İletişim Yayınları, İstanbul 2003, s.85.

-      Dergilerde Yazarı Belli Olan Makale

Hale Şıvgın, "Arnavutlarda Milli Bilincin Gelişme Sürecinde Yaşanan Siyasi Olaylar", Türk Dünyası Araştırmaları Dergisi, Sayı:147, Aralık 2003, s. 132-136.(varsa cilt numarası da yazılır.)

-      Dergilerde Yazarı Belli Olmayan Makale

"Balkanlarda Türk Varlığı", Toplumsal Tarih, cilt: X, sayı: 7, Mayıs 1990, Ankara s. 8.

-      Günlük Gazetelerden Alınmış Makaleler

Bilgin Çelik, "Balkanlarda Arnavut Sorunu", Cumhuriyet Strateji, 24 Ocak 2005, s.16-18.

-      İnternet Dergisinde Makale

Hüseyin Ukuşlu, "Gebze'de Kentleşme Süreci ve Sorunları", Sosyal Bilimler Araş­tırmaları E-Dergisi, III/5, Sayı:5, Dönem:2006, 10 Temmuz 2007, http://www.sbe.gazi.edu. tr/edergi/sosdergi.htm, s. 100-101.

C.     RAPOR

- Yazarı Belli Olan Rapor

Fatma Gök, Öğretmen Profili Araştırma Raporu, Eğitim Bilim ve Kültür Emekçileri Sendikası Yayınları, Ankara 1999, s.25.

-      Yazarı Belli Olmayan Rapor

Arnavutluk Ülke Raporu, TİKA Yayını, Ankara 1995, s.7.

-      Bir Kurum, Firma Ya Da Enstitünün Yazarı Olduğu Rapor

Dış Politika Enstitüsü, Uluslararası ilişkilerle İlgili Anayasaya Konabilecek Hükümler, Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1990, s. 33.

D.      ANSİKLOPEDİ MADDESİ

"Arnavutluk", Türk Ansiklopedisi, C.3, İstanbul 1971, s. 360-379.

E.      TEZLER

Yayınlanmamış Tezlerin başlıkları için italic kullanılmayacaktır.

Dritan Egro, "Osmanlı Devletinin XIV-XVI Yüzyıllarındaki İslamiyet'in Arnavut Topraklarına Yayılması", Bilkent Ü. SBE., Ankara 2003 (Yayımlanmamış Doktora Tezi), s. 52.

F.      İNTERNET

-      Kamu Kurumlarının İnternet Sayfaları

T.C. Dışişleri Bakanlığı Resmi İnternet Sayfası, "Türkiye Ukrayna Anlaşması", http://www.mfa.gov.tr/turkce/grouph/ikili/11.htm.

-      İnternet Dergisinde Makale

Hüseyin Ukuşlu, "Gebze'de Kentleşme Süreci ve Sorunları", Sosyal Bilimler Araş­tırmaları E-Dergisi, III/5, Sayı:5, Dönem:2006, 10 Temmuz 2007, http://www.sbe.gazi.edu. tr/edergi/sosdergi.htm., s. 100-101.

-      E-Posta Yoluyla Tartışma Gruplarına, Forumlara vb. Gönderilen

Mesajlar

Abdulvahap Kara, "Kazak Mitolojisinin Dildeki Yansımakları", (Mesaj: 25), 10 Tem­muz 2007, http://groups.google.com/group/turk-tarihciler/browse_thread/thread/f8cef971cca8fd7b.

G.     KONFERANSLARDA SUNULAN TEBLİĞLER

Dritan Egro, "Arnavutluk'ta Osmanlı Çalışmaları", Xlll.Türk Tarih Kongresi, Bildi­riler, 4-8 Ekim 1999, C.I, TTK yayını, Ankara 2002, s. 14.

H.     BROŞÜR

Alev Keskin, 1877-78 Osmanlı-Rus Harbi Harp Tarihi Broşürü, Genelkurmay Baş­kanlığı Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara 2000, s.7.

I.        RESMÎ YAYINLAR

İsmet Binark, Balkan Ülkelerinin Tarihi Kaynakları Bakımından Başbakanlık Osmanlı Arşivlerinin Önemi, Başbakanlık Osmanlı Arşivi Yayını, Ankara 1996, s. 9.

İ. HARİTALAR VE ŞEMALAR

Şanlıurfa Turizm Haritası, Harita, Şanlıurfa Valiliği Yayını, 1983.

J.       BÜLTEN

Afyon Kocatepe Üniversitesi Haber Bülteni, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Afyon, 2000, s 15.

K.     ARŞİV BELGELERİ

BOA., Y.A.HUS., D: 512, G: 72, Belge no (lef): 3, ATASE., BHK., K: 685, A: 6-8288, D: 5, F: 2.

LİSANS

Gazi Akademik Bakış Dergisi’nin içeriği Creative Commons Atıf-Gayriticari 4.0 Uluslararası Lisansı ile lisanslanmıştır.

ISSN: 1307-9778 E-ISSN: 1309-5137

 

Powered By SOL INVICTUS